Pengurus Yayasan & Kepala Program Studi

H. Rusiandy, SKM, MS

Ketua Pembina Yayasan

H. Nursahanah, SKM, M.Kes

Ketua Pengurus Harian Yayasan

Faisal Darmawan, SE

Waka Pengurus Harian Yayasan

Ns. Dita Amita, S.Kep

Sekretaris Yayasan

dr. Ikhsan Trinadi

Bendahara Yayasan

Vebby Fransiska Rozi, S.KM., M.KM

Kepala Prodi Kesehatan Masyarakat

Ns. Yenni Fusfita, S. Kep

Kepala Prodi Keperawatan & Profesi Ners